استفاده ازپتانسیلهای ماهنشان توسعه اقتصادی منطقه رابه دنبال دارد