۸ میلیارد ریال شهریه دانشجویان نیازمند خراسان شمالی پرداخت شد