حضور گشت ارشاد در ورودی‌های نمایشگاه کتاب/باید در ویترین جامعه اسلامی حجاب نمایان شود