انتظار شرکتهاي بزرگ براي همکاري رسمي با ايران پس از توافق هسته اي