احداث واحد تولید قیر به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن/ ۴۰هزار تن صادرات قیر