جذب سرمایه گذار خارجی نیازمند تقویت زیر ساخت ها است