استان مرکزی پایتخت صنعت ریلی کشور/انجام 75درصد تعمیرات، بازسازی و ساخت ناوگان ریلی کشور در این استان