سازمان تامین اجتماعی در مباحث سرمایه گذاری خراسان جنوبی جدی تر وارد شود