اطلاعات تازه‌ درباره ابوبکر بغدادی و جانشین احتمالی او