دانشگاه یاسوج به پذیرفته شدگان ممتاز کنکور بورس تحصیلی می دهد