قلعه نویی:‌ آقایی که نوکر پول است، خودش اصل لمپن است