پدیده‌ای که سرنوشت آسیایی شدن استقلال را روشن می‌کند