انتشار فراخوان مقاله به هم اندیشی نخبگان قرآن و عترت