کسب مدال و رکوردزنی دوومیدانی کار نوجوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا