فرماندهی که طومار حزب توده را در ایران پیچید+تصویر