لازمه‌ گسترش فعالیت‌های فرهنگی تعامل دانشگاه و دانشجویان است