75 درصد تولید بخش کشاورزی از طریق بخش تعاون انجام می‌شود