نمايندگان پارلمان اروپا خواستار لغو توافق هاي تجاري با شرکت هاي صهيونيستي شدند