۵عاملی که مایه سعادت انسان می شود/لزوم تبعیت از ولایت در مقام عمل