نمایه آماری گردشگری ایران/ ترکیه مقصد اول گردشگران ایرانی است