ارجاع تصمیم‌گیری درباره‌ مشاغل حساس به کمیسیون مربوطه