ریاض به واشنگتن اعلام کرده که شیخ نمر را اعدام خواهد ...