قهرمانی بوگومویف، گدویف و گادیسوف و حذف ناباورانه سارگوش