واردات خودروهای گران، گام نخست همکاری جدید ایران و پژو