مظلوم نمایی و فرار به جلوی مجمع روحانیون با نامه نگاری