با شکست سنگین لیون، پاری‌سن‌ژرمن به قهرمانی نزدیک شد