احزاب ملی اسکاتلند و لیبرال دموکرات برنده و بازنده اصلی انتخابات هستند