بسط و توسعه کار فرهنگی در کانون های مساجد مثال زدنی است