مظلوم‌نمایی مجمع روحانیون برای خائنین به نظام و مردم/ هشدار یک وزیر به کارکنان درباره گرفتن زیرمیزی