حمایت وزیر علوم از ایجاد منطقه ویژه فن آوری در سمنان