ارسال ۱۰ مقاله و چهار فرایند آموزشی از علوم پزشکی کرمانشاه در جشنواره آموزشی «شهید مطهری»