جمهوری اسلامی تهدید نظامی را بدون «ملاحظات دیپلماتیک» پاسخ می‌دهد