تولید گازوئیل استاندارد با ساخت سونو راکتور در کشور