هفته نامه زاگرس ایران: اینجا نبض شفافیت ضعیف می زند