اراده مبتنی بر ایمان و ولایت پذیری مردم ایران دشمن را همواره ناکام می کند