دانش‌آموزان منتخب کشور: درس خواندن و موفق شدن بهترین هدیه به معلمان است