اتحاد و خردجمعی در بسکتبال وجود نداشته است/ رئیس فدراسیون نباید پشت‌میز نشین باشد