درآمد میلیاردی چهار بازیکن و یک مربی در لیگ/سایپا می‌خواهد برگردد