شهدا زنده اند و فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج می دهند