رییس بهزیستی تهران: موفقیت ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در گرومدیریت جامع است