رییس صنعت و تجارت گناوه: اصناف سهم بسزایی دراقتصاد مقاومتی دارند