تعبیر خواب مصنوعی ماهواره؛ کودکانی درلباس بزرگسالی