تیم ۱۱۰ ساله با تساوی به دست آمده، به بقا امیدوار ماند