ملی‌پوشان تنیس فرسنگ‌ها با آمادگی کامل فاصله دارند