کاخ سفید بایدفکری برای مشکلات خودکند/ اوباما به دنبال کسب محبوبیت