وظیفه روحانیت در جنگ اقتصادی چیست؟/ سخنرانی عادل پیغامی