بازنشستگی ۴۰ کارگر معدن «زمستان یورت» به تأخیر افتاده است