- تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی بر افزایش حاشیه سود سهام شرکتهای خودرویی