ایرج طهماسب با انتشار تصویر فامیل از دیالوگ های ساختگی گفت