ورزشگاه 1200 نفری دهدشت 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد